Ribbon - Hoàng Hôn

Ribbon - Hoàng Hôn

Là bức tranh ribbon khủng long với thời gian thêu dài kỉ lục: 8 tháng, nhưng để hoàn tất chỉ cần không quá 50h.

Bức tranh này bao gồm nhiều kỉ thuật thêu Ribbon và có cả cách thêu Crewel nữa. Và khi hoàn thành bức tranh này, dường như với thế loại Ribbon, mình bắt đầu yêu và thích thêu thật nhiều.